infiniitywars:

I got secrets that nobody
                                                                           nobody
                                                                                                                                 nobody knows
.

Advertisements